ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์นักประดิษฐ์ – X3D Technology
Cart 0

ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์นักประดิษฐ์

นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับปวงชนชาวไทยทั้งมวล ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จสวรรคต ในโอกาสนี้ X3D ขอร่วมน้อมรำลักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย ดังเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ที่ได้ทรงทำเพื่อประโยชน์ของพสกนิกรอย่างแท้จริง 

บทความนี้จึงเขียนขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในด้านการสร้างนวัตกรรมและการประดิษฐ์ ดังที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" แด่พระองค์ท่าน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยกำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ เพื่อให้ประชาชนได้เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท รวมทั้งปลูกฝัง เสริมสร้าง และส่งเสริม ให้เยาวชนไทยให้มีทุนทางสังคมของความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น พัฒนา และส่งเสริมนักประดิษฐ์ ให้ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญและความมั่นคงของประเทศชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ด้วยทรงสนพระราชหฤทัย ในเรื่องการประดิษฐ์เครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการ พัฒนาการเกษตรรูปแบบต่าง ๆ โดยอยู่บนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีแบบง่าย ๆ ใช้ภูมิปัญญาของเราเอง ใช้วัสดุภายในประเทศ เน้นความง่ายต่อการใช้งาน การซ่อมบำรุงและราคาถูก เช่น เครื่องสีข้าว กังหันน้ำ และทรงออกแบบเรือใบหมด ซึ่งในวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2536 เครื่องกลเติมอากาศ กังหันน้ำชัยพัฒนาได้รับการพิจารณาและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย นับเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ 9 ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตร และเป็นครั้งแรกที่ได้มีการรับจดทะเบียน และออกสิทธิบัตรให้แก่พระบรมราชวงศ์ด้วย จึงนับได้ว่าเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย ของพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครั้งแรกของโลก


นอกเหนือจาก ผลงานประดิษฐ์และพระอัจฉริยะภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ดังกล่าว พระองค์จึงทรงได้รับการสดุดี เทิดพระเกียรติจาก คณะกรรมการจัดงานบรัสเซลส์ ยูเรก้า (Brussels Eureka) โดย The Belgian Chamber of Inventors ซึ่งเป็นสมาคมส่งเสริมและคุ้มครองนักประดิษฐ์ ของราชอาณาจักรเบลเยียม ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในยุโรป ทูลเกล้าฯ รางวัลใน พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2544

ในปี พ.ศ. 2543 สภาวิจัยแห่งชาติได้นำผลงาน “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา”ในพระองค์เข้าประกวดในสิ่งประดิษฐ์ประเภที่ 1 เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ และสิ่งแวดล้อม (Pollution Control - Environment) ปรากฏว่า ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการจัดงานว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและมีประโยชน์ อย่างยิ่งในการบำบัดน้ำเสีย ทรงได้รับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลรวมทั้งสิ้น 5 รางวัล คือ

1. เหรียญรางวัล Prix OMPI (Organisation Mondiale De La Propriete Intelietuelle) หรือ รางวัลสิ่งประดิษฐ์เด่นระดับโลก พร้อมประกาศนียบัติ และรางวัลจำนวน 2,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

2. เหรียญรางวัล Gold Medal with Mention หรือรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโยโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ และประกาศนียบัติเกียรตินิยม จากบรัสเซลส์ ยูเนก้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓

3. ถ้วยรางวัล Grand Prix International (International Grand Prize หรือรางวัลผลงานประดิษฐ์ดีเด่นสูงสุด

4. ถ้วยรางวัล Minister J. CHABERT (Minister of Economy of Brussels Capital Region) หรือรางวัลผลงานประดิษฐ์

5. ถ้วยรางวัล Yugosiavia หรือรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพด้านประดิษฐ์

ในปี พ.ศ. 2544 ทรงได้รับทูลเกล้าฯ รางวัลจาก 3 โครงการ ตามที่สภาวิจัยแห่งชาติได้จัดแสดงผลงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ ผลงานเรื่องทฤษฏีใหม่ (The New Theory) ผลงานเรื่องน้ำมัน ไบโอดีเซล สูตรสกัดจากน้ำมันปาร์ม (Palm Oil Formula)และผลงานเรื่องฝนหลวง (Royal Rain Making) โดยทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลถึง 5 รางวัล คือ

1. รางวัล
D’Un Concept Nouveau de Development de la Thailande พร้อมถ้วยรางวัลทำด้วยเงิน


2. รางวัล
Gold Medal With Mention หรือ รางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโยโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประกาศเกียรติคุณเทิดพระเกียรติให้แกผลงานประดิษฐ์คิดค้น โครงการน้ำมันไอโอดีเซล สูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม

3. รางวัล
Gold Medal with Mention หรือรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประกาศเกียรติคุณเทิดพระเกียรติ ให้กับผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการทฤษฏีใหม่

4. รางวัล
Gold Medal with Mention หรือรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประกาศเกียรติคุณเทิดพระเกียรติ ให้กับผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการฝน หลวง

5. ถ้วยรางวัล
SPECIAL PRIX for His Majesty The King of Thailand พร้อมประกาศนียบัตรมอบให้ผลงานประดิษฐ์คิดค้นทฤษฏีใหม่ ปาล์มน้ำมัน ฝนหลวง และประกาศนียบัตร Honored Member of BACCI โดยเป็นรางวัลจาก Bulgarina American Chamber of Commercial and Industry (BACCI)

จากบทความข้างต้น พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมไทย ในการเป็น "นักสร้าง" อย่างแท้จริง และที่สำคัญไปกว่านั้น สิ่งประดิษฐ์และการคิดค้นต่างๆ ล้วนเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตของพสกนิกร X3D จึงขอน้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านมาเป็นแบบอย่างและเป็นปรัชญาในการทำงาน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งนวัตกรรมและการประดิษฐ์ต่อไป 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com

 

 Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published