3D Printing และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการผลิต – X3D Technology
Cart 0

3D Printing และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการผลิต

การผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นต้นเหตุสำคัญของการปล่อยคาร์บอนออกสู่ชั่นบรรยากาศ บทความนี้จะพาไปเรียนรู้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะมีส่วนช่วยในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไรบ้าง และเหตุใดความยั่งยืนจึงเป็นคำตอบสำหรับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและผลกำไรของภาคธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงและยังคงเป็นประเด็นร้อนในการวิจัย และการกำหนดนโยบายระดับชาติ ในอดีตความจริงที่ว่ากิจกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์อาจส่งผลกระทบต่อโลกของเรามากขนาดนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด แต่ในปัจจุบันเป็นที่เข้าใจและยอมรับกันในวงกว้างว่ามีนัยยะที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตมีส่วนสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในรูปของพลังงานที่ใช้ในการผลิต พลังงานที่ใช้ในการขนส่งวัสดุและชิ้นส่วนไปยังสถานที่ต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย ในขณะเดียวกัน องค์กรธุรกิจและผู้บริโภคจำนวนมากกำลังหันมาให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยเหตุนี้ ภาคธุรกิจสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้หากมีแนวทางปฏิบัติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม การผลิตชิ้นส่วนด้วย 3D Printing สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างมหาศาล บทความนี้ยังนำเสนอตัวอย่างองค์กรที่ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Markforged เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับโลกของเราในอนาคต

ทำไมผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญต่อผู้ผลิต

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิต โรงงานผลิตใช้พลังงานในระดับที่สูง กระบวนการทางวิศวกรรม การผลิตสินค้า และการขนส่งชิ้นส่วนข้ามห่วงโซ่อุปทาน ล้วนเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมหาศาลที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แล้วประเด็นนี้มีนัยยะต่อภาคธุรกิจอย่างไร? ธุรกิจต่างๆ ตระหนักมากขึ้นว่าการมีส่วนร่วมในแนวทางปฏิบัติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถสร้างจุดแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

ด้วยการลดปริมาณของเสียและการใช้พลังงาน กระบวนการผลิตที่ยั่งยืนช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในขณะที่ทำให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบง่ายขึ้น การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนก็กลายเป็นบรรทัดฐานเช่นกัน ตามที่ Harvard Business Review ระบุไว้ในปี 2016 การวิจัยพบว่าผู้บริโภคยินดีจ่ายราคาที่สูงขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอย่างยั่งยืนและมีแนวโน้มที่จะมีความภักดีต่อแบรนด์มากขึ้น การวิจัยของ Deloitte พบว่านักลงทุน คู่ค้า และพนักงานต่างก็ชื่นชอบองค์กรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารกว่าครึ่งจาก 750 รายที่ทำการสำรวจ รายงานในปี 2021 ว่า "การมีแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มผลประกอบการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการผลิต: 3D Printing จะสร้างความแตกต่างได้อย่างไร?

หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่ผู้ผลิตสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือการผลิตชิ้นส่วนขึ้นเองเมื่อสามารถทำได้ กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานแบบเดิมทำให้เกิดการปล่อยคาร์บอนปริมาณมหาศาลผ่านกระบวนการทางโลจิสติกส์ที่ใช้พลังงานฟอสซิล เช่น การขนส่งทางเรือเดินสมุทร อากาศยาน หรือรถบรรทุก

นอกจากนี้ 3D Printing ยังมีส่วนลด Carbon Footprint ได้อีกด้วย

การสิ้นเปลืองพลังงานและวัสดุน้อยลง กระบวนการผลิตแบบ Additive มีปริมาณ Carbon Footprint กว่ามากเมื่อเทียบกับกระบวนการแบบ Subtractive การผลิตแบบ Additive ทำให้มีของเสียน้อยลงอย่างมาก — รูปทรงของชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นไม่ได้เกิดจากกัดเนื้อวัสดุออก โครงสร้าง Infill แบบกลวงยังลดการใช้วัสดุลงในขณะที่คงประสิทธิภาพและความแข็งแรงของชิ้นส่วนเอาไว้ และผู้ผลิตสามารถผลิตเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น ไม่มีส่วนเกิน

ลดปริมาณคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทาน เมื่อพิจารณาจากกระบวนการผลิตเพียงอย่างเดียว ปริมาณการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตแบบ Subtractive นั้นสูงกว่าการผลิตแบบ Additive อย่างมากอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม คาร์บอนปริมาณมหาศาลจากการผลิตแบบดั้งเดิมนั้นยิ่งเพิ่มมากขึ้นอย่างเท่าทวีคูณเมื่อรวมเข้ากับกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานเพื่อส่งมอบชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ไปยังจุดหมายปลายทาง หลังจากการผลิตสินค้า กิจกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์นั้นสร้าง Carbon Footprint ในปริมาณที่สูงกว่าสิ่งที่ผลิตขึ้นเองมาก การพิมพ์ 3 มิติจึงช่วยลดกิจกรรมเหล่านี้ที่สร้างคาร์บอนปริมาณมาก โดยการผลิต ณ จุดใช้งาน (Production at the Point of Need) และในขณะเดียวกันก็สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วย

สิ่งที่น่าสังเกตคือ ปริมาณคาร์บอนจากการผลิตคิดเป็นเพียงเศษเสี้ยวของปริมาณ Carbon Footprint ทั้งหมดของห่วงโซ่อุปทานการผลิตเท่านั้น

เปรียบเทียบปริมาณ Carbon Footprint ทั้งหมด - ห่วงโซ่อุปทานการผลิตแบบดั้งเดิมกับการพิมพ์ 3 มิติที่ประหยัดพลังงาน ซึ่งตัดกิจกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อส่งมอบไปยังจุดที่ต้องการ

อ้างอิง https://markforged.com/resources/blog/3d-printing-and-the-environmental-impact-of-manufacturing

เริ่มต้นสร้างความยั่งยืนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย

Markforged 3D PrinterOlder Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published